บุคลากร หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 
อาจารย์นคร เผือกนำผล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 

 

 
นางสาวศศิร์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าหน่วยงานสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

เบญจวรรณ หวานเสนาะ
นักวิชาการ
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวชัชนันท์ ร่อนจินดา
นักวิชาการ
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวรุ่นนภา ศรีสรรจันทร์
นักวิชาการ
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย