บุคลากร หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย


อัตรากำลังบุคลากร

          หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยมีผู้บริหารกำกับดูแลโดยตรง คือ รองอธิการบดีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งโครงสร้างงาน ๓ งาน คือ งานธุรการ งานการประชุม และงานเลขานุการ อัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดหน่วยงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา ดังนี้