มติการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ (เอกสาร PDF)