คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินผลงานส่วนงานภายใน

(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 22/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561)รศ.เฉลา ประเสริฐสังข์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


นายสิทธิพร ครุฑนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ


รศ.ดารณี นวพันธุ์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ


นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ. ดร.โอภาศ อินทรวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ


นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เลขานุการ