คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย

(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 22/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)นายสิทธิพร ครุฑนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้บริหาร)
กรรมการ


ว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
รองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการและเลขานุการ