ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง :
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง :
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี