รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสาร PDF)