ผู้บริหาร หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
ดารงวาระ
พ้นวาระ
1
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ผศ.วิมล เอมโอช 9 เม.ย. 2548 30 ก.ย. 2550
2
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
รศ.เฉลา ประเสริฐสังข์ 1 ต.ค. 2550 31 ส.ค. 2551
3
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ*
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดิ์ 1 ก.ย. 2551 8 ธ.ค. 2551
4
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดิ์ 20 ธ.ค. 2551 16 มี.ค. 2552
5
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดิ์ 5 มิ.ย. 2552 30 ก.ย. 2552
6
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย
ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ 9 พ.ย. 2552 19 มิ.ย. 2554
7
รองอธิการบดี* รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก 2 ก.ย. 2554 15 ธ.ค. 2554
8
รองอธิการบดี* ผศ.สนั่น  โยมญาติ 16 ธ.ค. 2554 12 มิ.ย. 2555
9
รองอธิการบดี* ผศ.สนั่น  โยมญาติ 13 มิ.ย. 2555 9 ธ.ค. 2555
10
รองอธิการบดี* อาจารย์จรัส วีสุวรรณ 10 ธ.ค. 2555 7 มิ.ย. 2556
11
รองอธิการบดี* ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ 8 มิ.ย. 2556 4 ธ.ค. 2556
12
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ 5 ธ.ค. 2556 2 มิ.ย. 2557
13
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ 3 มิ.ย. 2557 8 ส.ค. 2557
14
รองอธิการบดี* ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ 9 ส.ค. 2557 23 พ.ย. 2557
15
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ อาจารย์นคร เผือกนำผล 19 ธ.ค. 2557 23 พ.ย. 2561
16
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ 3 ธ.ค. 2561 ปัจจุบัน
* มีวาระไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (ตามวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี)ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย