คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี

(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 24/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563)
ครบวาระวันที่ 6 ธันวาคม 2566รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ประธานกรรมการ


รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองประธานกรรมการ


รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
กรรมการ


ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง
กรรมการ


ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
กรรมการและเลขานุการ