คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 
 
 
ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
(MR.SAWAT UDOMPOCH)
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
(PROF.PIAMSAK MENASVETA)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ศิริ
(MR. PRASOET SIRI)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิชนี โพธารามิก
(ASSOC.PROF.PHICHANI BODHARAMIK)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร
(ASSOC.PROF. WICHAI VANPECTH)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกวิชา ศิริธรรม
(GEN. WICHAR SIRITHAM)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
(DOCTOR. WIWAT SURAPORNSAWASD)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
นายสิทธิพร ครุฑนาค
(MR.SITTPORN KRUTNAK)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
(MR. WAIGOON TONGARAM)
อธิการบดี
อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์
(MR. CHOTE NUANGNUN)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
(ASSOC.PROF. SONGSAK MIMGRATOK)
ผู้แทนผู้บริหาร(รองอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
(MR. ULIT DISTAPRANEET)
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี
(MR. CHAMROEN KHANGKHASRI)
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
ผศ.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้แทนผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ)
ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร
ผู้แทนคณาจารย์
รศ.สุนี ศักดาเดช
ผู้แทนคณาจารย์
 
อ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
 
อาจารย์นคร เผือกนำผล
(MR. NAKORN PHUEAKNAMPHOL)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย