คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน


ว่าง
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายประเสริฐ ศิริ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอกวิชา ศิริธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร ครุฑนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
รักษาราชแทนอธิการบดี

ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ นิ่มกระโทก
ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)

อ.ดร.อุลิช ดิษฐประณีต
ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)

ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)

ดร.ภูวดล บัวบางพลู
ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)

อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
ผู้แทนคณาจารย์

รศ.สุนี ศักดาเดช
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย