คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน


ว่าง
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอกวิชา ศิริธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร ครุฑนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าง
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.พอพันธ์ สุทธวัฒนะ
รักษาราชแทนอธิการบดี

ว่าที่ร้อยตรีประสาน แสงไพบุลย์
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ผศ. ดร.วยากร อุดมโภชน์
ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)

อ.ดร.อุลิช ดิษฐประณีต
ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)

ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์
ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)

ผศ.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)

ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร
ผู้แทนคณาจารย์

รศ.สุนี ศักดาเดช
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย