คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

   
 

นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
(PROF.PIAMSAK MENASVETA)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ศิริ
(MR. PRASOET SIRI)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกวิชา ศิริธรรม
(GEN. WICHAR SIRITHAM)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิพร ครุฑนาค
(MR.SITTPORN KRUTNAK)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
(ASSOC.PROF. PORPHAN SUTTIWATTANA)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ว่าที่ร้อยตรีประสาน แสงไพบุลย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ว่าที่เรือเอกชัย กิจเกษาเจริญ
ผู้แทนผู้บริหาร(รองอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
(MR. ULIT DISTAPRANEET)
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
ผศ.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้แทนผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ)
ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร
ผู้แทนคณาจารย์
รศ.สุนี ศักดาเดช
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ
ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย