คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 
 
 
ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
(MR.SAWAT UDOMPOCH)
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
(PROF.PIAMSAK MENASVETA)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ศิริ
(MR. PRASOET SIRI)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิชนี โพธารามิก
(ASSOC.PROF.PHICHANI BODHARAMIK)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร
(ASSOC.PROF. WICHAI VANPECTH)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกวิชา ศิริธรรม
(GEN. WICHAR SIRITHAM)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
(DOCTOR. WIWAT SURAPORNSAWASD)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
นายสิทธิพร ครุฑนาค
(MR.SITTPORN KRUTNAK)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร
(MR.RADTHAWIT TANGKIATPHATCHARA)
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
(MR. WAIGOON TONGARAM)
อธิการบดี
อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์
(MR. CHOTE NUANGNUN)
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
(ASSOC.PROF. SONGSAK MIMGRATOK)
ผู้แทนผู้บริหาร(รองอธิการบดี)
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
(MR. ULIT DISTAPRANEET)
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี
(MR. CHAMROEN KHANGKHASRI)
ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา
(MR. PRAMOT SUWANNA)
ผู้แทนผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด
(MRS. CHAWEE SINGHAD)
ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ
(MS. URAIWAN VUTIKET)
ผู้แทนคณาจารย์
 
อาจารย์ ดร.นักรบ เกียรอ่ำ
(MR. NAKROB TIANAM)
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงหธรรม
(MRS. JITTIMA SINGHATAM)
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
 
อาจารย์นคร เผือกนำผล
(MR. NAKORN PHUEAKNAMPHOL)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย