นโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดี

" ให้ระบบปฏิบัติราชการของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย "

รายละเอียด »

จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒๕๕๕

" เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
ในการรักษาเกียรติคุณ ชื่อเสีง และฐานะ
ของอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี "

Wisdom of the East

" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีหลักสูตรและสาขาวิชาการต่าง ๆ มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อนำความรู้รับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ "

ปริญญากิตติมศักดิ์

" ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญากิตติมศักดิ์ อันสมควร
แก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างคุณปการแก่การศึกษา
ท้องถิ่น และสังคมโดยส่วนรวม "

ทำเนียบปริญญา »

หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย

" สื่อกลาง ประสานงาน ติดตาม รวบรวม รายงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลดำเนินงาน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อสนันสนุน ภารกิจและเป้าหมาย ของสภามหาวิทยาลัย ที่เอื้อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย "